Feedback

Book

Ivan Mazepa v sarmats′ko-roksolans′komu vymiri vysokoho baroko
Rostyslav Radyshevs′kyi, Volodymyr Sverbihuz

Published by Prosvita, 2006
ISBN 9789668547492

Cited in