Feedback

Book

Humanistychni i reformatsiini idei na Ukraini: XVI–XVII stolittia
V. M. Nichyk, V. D. Lytvynov, A. M. Stratii

Published by Naukova dumka, 1991
ISBN 9785120012096

Cited in